Klachtenreglement

Klachtenreglement ICL Arbeid

ICL Arbeid houdt zich aan de onderstaande regels indien een klacht zich voordoet.

  1. Een klacht met betrekking tot uitlatingen of gedragingen van medewerkers van ICL Arbeid kunnen worden gericht aan algemeen directeur dr.  L.C.M. Berghmans, dan wel aan de commercieel manager C. Cortenraede. Cliënten worden verzocht om eventuele klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk, doch binnen een termijn van 6 maanden na dato, in te dienen onder vermelding van de datum, de naam van de betrokken medewerker en een duidelijke omschrijving van de klacht.
  2. De cliënt/klager ontvangt binnen 5 werkdagen van ICL Arbeid een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht. In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk omschreven. Tevens zal de klacht geregistreerd worden in het klachtmeldingssysteem van ICL Arbeid.
  3. De registratie van klachten geeft inzicht over het aantal klachten, het verloop, de afhandeling hiervan en de ondernomen maatregelen. Via deze registratie is het mogelijk om effectieve verbeteringen door te voeren en preventieve maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.
  4. Binnen drie weken na ontvangstdatum wordt de klacht afgehandeld door een niet bij de klacht betrokken onafhankelijke medewerker.
  5. De cliënt/klager en degene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld hun visie op het gebeuren te geven op basis van hoor- en wederhoor waarna beide een schriftelijk verslag van het gesprek zullen ontvangen.
  6. De cliënt/klager ontvangt schriftelijk de bevindingen van het onderzoek en zal tevens op de hoogte worden gebracht van de eventuele maatregelen die toegepast gaan worden naar aanleiding van het onderzoek.
  7. Mocht een cliënt/klager het niet eens zijn met de wijze waarop de klacht is afgehandeld of krijgt de cliënt/klager geen ontvangstbevestiging of wordt de klachten niet in behandeling genomen, dan heeft de cliënt/klager de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de opdrachtgever van het traject.
  8. Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien het een gedraging of gebeurtenis betreft die langer dan 1 jaar voor indiening van de klacht plaats heeft gevonden.
  9. Een klacht kan gegrond, ongegrond, gedeeltelijk gegrond of gedeeltelijk ongegrond worden verklaard.
  10. Indien de klacht de directie of het management betreft zal er in het kader van onpartijdigheid een onafhankelijk en deskundig persoon worden ingeschakeld.

Klachten kunnen worden gemaild naar info@iclimburg.nl onder vermelding van klacht (voornaam, achternaam, geboortedatum en begeleider) t.a.v. Dr. L.C.M. Berghmans en/of mw. C. Cortenraede.

Dit reglement is van kracht vanaf januari 2023 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo word je altijd als eerste op de hoogte gebracht van ons laatste nieuws, updates, jobs, tips & promoties. Stay UP-TO-DATE!

Lees vorige berichten

Hoe kunnen wij je helpen?

Bij ICL vind je alle specialistische hulp onder één dak. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.