ALGEMENE VOORWAARDEN ICL ARBEID

Artikel 1 | Definities

 • ICL arbeid: Integrated Care Limburg: I.C. Limburg B.V.: ICL
 • Opdachtgever: de contractpartij (ieder natuurlijke rechtspersoon) waar ICL arbeid een overeenkomst mee sluit, al dan niet via een verwijzing door een tussenpartij/verwijzer. De contractpartij is de partij die kosten van de verleende opdracht voor haar rekening neemt. 
 • Preventie-, revalidatie- of re-integratietraject: dienstverlening door ICL arbeid ten behoeve van de cliënt
 • Cliënt/patiënt: de natuurlijke persoon die bij ICL arbeid voor een preventie-, revalidatie- of re-integratietraject is aangemeld. 
 • Overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst van opdracht die tot stand is gekomen door aanvaarding van opdrachtgever van een door ICL arbeid verstrekte offerte, of op basis van een raamovereenkomst of Service Level Agreement (SLA) en waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn.
 • Verwijzer/tussenpartij: de partij die al dan niet op basis van een overeenkomst of Service Level Agreement (SLA) cliënten naar ICL arbeid (door)verwijst.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ICL arbeid met patiënten/cliënten gesloten overeenkomsten, op alle offertes en overeenkomsten tussen ICL arbeid en opdrachtgever inzake al hetgeen door ICL arbeid wordt verstrekt of verricht in één van de ICL arbeid vestigingen of elders door ICL arbeid wordt geleverd. De algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing wanneer ICL arbeid gebruik maakt van derden omtrent de uitvoering van diensten. 

2.2 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken en indien deze door ICL arbeid zijn aanvaard. 

2.3 Aanmelding van een cliënt/patiënt en/of acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard.  

2.4 ICL arbeid komt het recht toe de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde algemene voorwaarden hem zijn toegezonden of hem kenbaar zijn gemaakt tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 

 

Artikel 3 | Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1 De offertes van ICL arbeid zijn 30 dagen geldig en hebben gedurende die termijn een vrijblijvend karakter, tenzij anders aangegeven. ICL arbeid is pas gebonden indien opdrachtgever deze heeft aanvaard.

3.2 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en ICL arbeid komt tot stand doordat opdrachtgever de door ICL arbeid verstrekte offerte aanvaardt. Aanvaarding van een offerte kan geschieden op de volgende wijzen: door ondertekening en retournering van de offerte via post of e-mail of door een e-mail van opdrachtgever aan ICL arbeid met ondubbelzinnige mededeling dat de offerte wordt aanvaard. Tevens kan aanvaarding van een offerte geschieden indien tussen partijen een Service Level Agreement of andere overeenkomst voor structurele samenwerking bestaat. 

3.3 Indien bij de aanvaarding van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden gemaakt, komt de overeenkomst pas tot stand indien en nadat ICL arbeid aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestgd met deze voorbehouden en/of wijzigingen in te stemmen. 

3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege na de overeengekomen looptijd.

3.5 De overeenkomst van een arbeidsrevalidatietraject van een cliënt eindigt van rechtswege na voltooiing dan wel beëindiging van het revalidatietraject.

3.6 De overeenkomst voor het leveren van workshops, trainingen, nascholingen en vergelijkbare dienstverlening eindigt nadat het betreffende product dan wel de betreffende dienstverlening door ICL arbeid is geleverd. Het hierbij bepaalde geldt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. 

3.7 Indien geen looptijd is overeengekomen, dan eindigt de overeenkomst door opzegging van ICL arbeid of opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Het hierbij bepaalde geldt, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.

 

Artikel 4 | Leveringsvoorwaarden preventie-, revalidatie- of re-integratietraject

4.1 Het preventie-, revalidatie- of re-integratietraject start door aanmelding van de cliënt. De opdrachtgever ontvangt een offerte met daarin vermeld het voorgestelde preventie-, revalidatie-, of re-integratietraject. Door acceptatie van de offerte verklaart opdrachtgever akkoord te zijn met levering door ICL arbeid van het voorgesteld traject.

4.2 Indien cliënt genoodzaakt is een gemaakte afspraak gedurende een preventie-, revalidatie- of re-integratietraject af te zeggen, dient dit ten minste 24 uur vóór de afspraak te gebeuren. Indien cliënt niet op een afspraak verschijnt zonder ten minste 24 uur van te voren te hebben afgezegd, brengt ICL arbeid de geserveerde tijd in rekening. 

4.3 Indien een preventie-, revalidatie- of re-integratietraject tussentijds wordt beëindigd vindt geen restitutie of creditering plaats van reeds gefactureerde bedragen plaats. 

4.4 Indien cliënt zonder bericht niet komt opdagen en niet reageert op pogingen van ICL arbeid tot contact, dan stelt ICL arbeid opdrachtgever hiervan op de hoogte. Als ook na bericht van ICL arbeid aan opdrachtgever cliënt niet komt opdagen en geen contact opneemt, dan is het traject beëindigd en is opdrachtgever het volledig geoffreerde tarief verschuldigd. 

4.5 Indien ICL arbeid tijdens een traject adviseert dat een ander dan het geoffreerde traject noodzakelijk is om succesvol resultaat te behalen, dan zal dat aan de opdrachtgever worden gemeld. Door acceptatie via schriftelijke of e-mailbevestiging wordt de bovenstaand overeenkomst dan vervangen door het aangepaste traject. 

 

Artikel 5 | Dossiervorming, geheimhouding, privacy

5.1 ICL arbeid richt een dossier in met betrekking tot het preventie-, arbeidsrevalidatie- of re-integratietraject. ICL arbeid houdt in het dossier aantekeningen van de relavante gegevens van de cliënt/patiënt en de gegevens die direct verband houden met het preventie-, arbeidsrevalidatie- of re-integratietraject. Het plan van aanpak en/of behandelplan en de evaluatierapportages maken deel uit van het dossier. 

5.2 Het dossier is eigendom van ICL arbeid.

5.3 ICL arbeid erkent dat de informatie die aan haar en haar medewerkers bekend wordt in het kader van de begeleiding, een strikt vertrouwelijk karakter heeft.

5.4 Voor zover de werkzaamheden van ICL arbeid betrekking heeft op het inzien, verwerken of bewerken van persoonsgegevens, handelt ICL arbeid in overeenstemming met de AVG. 

5.5 De cliënt/patiënt kan te allen tijde op verzoek inzage krijgen in zijn/haar dossier.

5.6 De cliënt/patiënt kan te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen tot vernietiging van zijn/haar medisch dossier. ICL arbeid geeft binnen drie maanden gehoor aan een dergelijk verzoek, tenzij bijzondere omstandigheden aan vernietiging in de weg staan. 

5.7 ICL arbeid legt een geheimhoudinsplicht op al haar medewerkers bij de uitvoering van diensten en bij op alle uitvoerenden van diensten waarvoor derden ingeschakeld zijn. 

 

Artikel 6 | Informatie

6.1 ICL arbeid informeert de cliënt/patiënt regelmatig over zowel de algemene gang van zaken met betrekking tot het (te volgen) begeleidingstraject, als over de specifieke zaken die in het behandelplan/ plan van aanpak zijn vastgelegd. De informatieverstrekking vindt tijdig en in begrijpelijke taal plaats. 

6.2 ICL arbeid informeert de cliënt/patiënt over het doel van het behandelplan/plan van aanpak, over gevolgen en beoogde resultaat van voorgestelde begeleidingstraject. Desgevraagd stelt ICL arbeid de informatie op schrift. 

 

Artikel 7 | Tarieven en betaling

7.1 ICL arbeid is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te wijzigen. ICL arbeid zal de prijzen aanpassen door het gemiddelde te nemen van enerzijds het indexcijfer voor kostenbedragen van zorgproducten en anderszijds het prijsindexcijfer voor personele kosten. Beide (prijs)indexcijfers zijn te vinden via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

7.2 Indien opdrachtgever bezwaren heeft ten aanzien van een toegezonden factuur dient de opdrachtgever deze binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te maken onder opgave van redenen. Indien opdrachtgever nit binnen deze termijn zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt, wordt hij geacht de factuur te hebben geaccepteerd. 

7.3 Bezwaren tegen (de hoogte van) de factuur of de wijze waarop diensten zijn verricht, schorten de betalingsverplichting niet op.

7.4 Bij tussentijdse wijzigingen van de opdracht, bijvoorbeeld door het vroegtijdig beëindigen van een traject door de cliënt, opdrachtgever of verwijzer, of door het aanpassen van het begeleidingstraject, gelden de bepalingen als omschreven in artikel 4. 

7.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een op de factuur vermeld rekeningnummer te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder het vereiste van enige aanmaning of in gebreke stelling van rechtswege in verzuim en aan ICL arbeid verschuldigd:

 • de wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag van het openstaand bedrag tot aan de dag der algehele voldoening.
 • alle kosten, zoals gerechtelijke of buitenrechtelijke, die ICL arbeid voor de incassering van haar vordering moet maken; waaronder begrepen administratiekosten (gefixeerd op 75 euro) en 15% buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting over het aanderden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten.
 • binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op openstaande kosten en rente en daarna op de nieuwste openstaande factuur.

7.6 ICL arbeid zijn voor zover deze voldoen aan de door de fiscus gestelde regelgeving verplicht om (6% of 21%) BTW te heffen. 

 

​​​​​​Artikel 8 | Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

8.1 De aansprakelijkheid van ICL arbeid ten gevolge van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van het voor de betreffende dienst gefactureerde betaalde bedrag. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met de looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het voor de dienst gefactureerde en betaalde bedrag gesteld op het totaal van het voor de dienst gefactureerde en betaalde bedrag in een jaar. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal in geen geval de totale vergoeding voor scgade meer bedragen dan het bedrag dat onder de door ICL arbeid afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd.

8.2 De aansprakelijkheid van ICL arbeid voor indirecte schade is volledig uitgesloten. Onder indirecte schade is in elk geval - maar niet uitsluitend- begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de opdrachtgever, schade als gevolg van een loondoorbetalingsverplichting terwijl een werknemer geen werk kan verrichten. 

8.3 ICL arbeid is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van opdrachtgever, van welke aard ook, die in het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever, werkgever en/of cliënt. 

8.4 De in 8.1 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid geldt niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ICL arbeid.

8.5 ICL arbeid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder deze overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer - maar niet uitsluitend- verstaan: (i) overmacht van door ICL arbeid ingeschakelde derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van het internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (v) staking, (vi) algemene vervoersproblemen, (vii) de onbeschiktbaarheid van een of meer personeelsleden; (viii) brand, (ix) ontploffing, (x) waterschade. 

8.6 Indien een overmachtssituatie naar het oordeel van ICL arbeid van tijdelijke aard is, heeft ICL arbeid het recht de overeenkomst alsnog na te komen na het eindigen van de overmachtssituatie. Indien een overmachtssituatie naar het oordeel van ICL arbeid van blijvende aard is, treden partijen in overleg over de beëindiging van de overeenkomst. ICL arbeid is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, van opdrachtgever. 

8.7 Opdrachtgever vrijwaart ICL arbeid voor alle afspraken van derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen verwijzer, werkgever en/of cliënt, die het gevolg zijn van samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen ICL arbeid en opdrachtgever, en waarvoor ICL arbeid niet aansprakelijk zou zijn indien zij jegens die derden een beroep zou kunnen doen op alle bepalingen in dit artikel.

8.8 Alle rechtsvorderingen jegens ICL arbeid uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad verjaren 12 maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk 2 jaar na de dag waarop ICL arbeid tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is gebaseerd. 

 

Artikel 9 | Intellectueel eigendom

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten op hetgeen bij het uitvoeren van de overeenkomst door ICL arbeid of door ICL arbeid in samenwerking met (medewerkers van) opdrachtgever is gecreëerd, tot stand gebracht of ontwikkeld, volledig toe aan ICL arbeid. Het is opdrachtgever niet toegestaan om inbreuk te maken op deze rechten van intellectueel eigendom. 

 

Artikel 10 | Werknemers

10.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om de personen die zijn ingeschakeld door en/of medewerkers van ICL arbeid bij de uitvoering van een overeenkomst, gedurende de periode van de looptijd der overeenkomst en tot 2 jaar na de beëindiging daarvan, bij opdrachtgever te werk te stellen/ te laten stellen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of anderszins (bv. door middel van een opdrachtovereenkomst of detachering), tenzij ICL arbeid daarvoor van te voren schriftelijke toestemming heeft verleend.

10.2 Opdrachtgever verbeurt ICL arbeid een boete ad 5000 euro per (voormalig) door ICL arbeid ingeschakeld persoon en/of werknemer van ICL arbeid voor iedere dag dat door opdrachtgever gehandeld wordt in strijd met het in het vorige lid bepaalde. ICL arbeid behoudt onverminderd het vorenstaande het recht op vergoeding van de door haar terzake daadwerkelijk geleden schade. 

 

Artikel 11 | Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van zorg, begeleiding en behandeling worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van ICL arbeid. 

 

Artikel 12 | Toepasselijkheid recht en forumkeuze

12.1 Op overeenkomsten en eventuele en andere rechtsverhoudingen tussen ICL arbeid en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIOVITAAL

 • Abonnementen via de automatische incasso starten altijd op de eerste dag van een nieuwe maand en eindigen altijd aan het einde van een maand. Wilt u na aanvang van een maand starten dan wordt een evenredig deel over deze maand in rekening gebracht;
 • Deze abonnementen hebben een minimale looptijd van 3 maanden en worden als niet tijdig is opgezegd stilzwijgend verlengd met telkens een maand;
 • De opzegtermijn van alle abonnementen is 1 volledige maand. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via een mutatieformulier **;
 • Bent u te laat met opzeggen en wilt u alsnog uw abonnement beëindigen dan bedragen de kosten hiervoor € 39,-. Deze kosten dienen per automatische incasso dan wel per factuur te worden voldaan. We wijzen erop dat als u per factuur betaalt er een extra bedrag van € 5,00 aan administratiekosten wordt berekend;
 • Wilt u uw abonnement wijzigen dan kan dat na afloop van het lopende abonnement. U dient de wijziging ook schriftelijk door te geven en wel 1 volledige maand vóór het einde van het lopende abonnement via het mutatieformulier. Er worden dan geen extra inschrijfkosten in rekening gebracht;
 • Als u betaalt per factuur dan moet u 1 volledige maand van te voren via een mutatieformulier aangeven of u uw abonnement wilt verlengen, veranderen of beëindigen;
 • Als u kiest voor betaling per automatische incasso dan ontvangt u geen factuur. Wilt u toch een factuur ontvangen van uw betaling per automatische incasso dan wordt er per factuur per maand 5 euro extra in rekening gebracht voor de administratiekosten;
 • Kunt u niet deelnemen aan een training dan dient u dit 24 uur van te voren te melden. Zonder afmelding vervalt de mogelijkheid om uw gemiste training in te halen;
 • U schrijft zich in voor een bepaalde groep (zie de trainingstijden *** ICL Fysio Vitaal) voor de gehele abonnementsperiode; die plaats is dan voor u gereserveerd. Wilt u een gemiste training inhalen in een andere groep dan moet u eerst informeren of er in die groep op dat moment plaats is;
 • Een gemiste inhaal training kan zonder afmelding 24 uur van te voren niet opnieuw worden ingehaald;
 • Als u trainingen mist vanwege vakantie en dergelijke omstandigheden dan kunt u deze alleen gedurende de looptijd van uw abonnement inhalen. Het is dus niet mogelijk om uw abonnement te verlengen met een aantal dagen. Uitzondering hierop zijn ziekten of blessures die langer dan 1 maand duren (denk hierbij bijvoorbeeld aan een gebroken been);
 • U krijgt de mogelijkheid om de gemiste trainingen in te halen binnen de termijn van uw abonnement. U heeft dan ook de mogelijkheid deze in andere groepen van ICL Fysio Vitaal in te halen. Dit moet u wel altijd melden bij uw Fysieke Trainer;
 • Integrated Care Limburg heeft het recht om de trainingstijden te allen tijde aan te passen. U wordt hiervan wel tijdig op de hoogte gesteld.